« Le Christ est né pour nous, venez et adorons-Le ! »                    « Le Christ est né pour nous, venez et adorons-Le ! »                      « Le Christ est né pour nous, venez et adorons-Le ! »                     « Le Christ est né pour nous, venez et adorons-Le ! »                    « Le Christ est né pour nous, venez et adorons-Le ! »                    « Le Christ est né pour nous, venez et adorons-Le ! »                      « Le Christ est né pour nous, venez et adorons-Le ! »                     « Le Christ est né pour nous, venez et adorons-Le ! »

Crezul (Symbole de foi en roumain)

Un-drapeau-roumanie

Partagez :

> téléchargez Crezul-_Symbole-de-foi-en-roumain_.pdf

 

Cred întru unul Dumnezeu, Tatàl, Atottiitorul, Fàcàtorul cerului si pàmântului, al tuturor celor vàzutelor si nevàzute.

Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nàscut, Care din Tatàl S-a nàscut mai inainte de toti vecii; Luminà din Luminà, Dumnezeu adevàrat din Dumnezeu adevàrat, nàscut, nu fàcut; Cel de o fiintà cu Tatàl, prin Care toate s-au fàcut;

Care pentru noi oamenii si pentru a noastrà mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Maria Fecioarà si S-a fàcut om;

Si s-a ràstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a pàtimit si s-a îngropat;

Si a înviat a treia zi dupà Scripturi;

Si S-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatàlui;

Si iaràsi va sà vinà cu slavà, sà judece viii si mortii, a Càrui împàratie nu va avea sfârsit.

Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viatà Fàcàtorul, Care din Tatàl purcede, Cel ce împreunà cu Tatàl si cu Fiul este închinat si slàvit, Care a gràit prin prooroci.

Întru una, sfânta, soborniceascà si apostoleascà Bisericà.

Màrturisesc un botez întru iertarea pàcatelor.

Astept învierea mortilor,

Si viata veacului ce va sà fie : Amin!

Derniers articles
Même sujet
Newsletter
Lettre d’information